Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2013r. o godzinie 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja nt: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Malanów.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie za rok 2012.
 11. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie za 2012 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2012 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie  za 2012 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów na lata 2013-2015.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na prowadzenie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.
 18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Malanów.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 26. Wnioski, informacje, zapytania.
 27. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Malanów

                                                                /-/ Ireneusz Augustyniak