Szkolenia i imprezy integracyjne w ramach PO KL


Numer ogłoszenia w BZP: 80293 - 2013;

Data zamieszczenia w BZP: 17.05.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2892027, faks 063 2892027.

Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Szkolenia i imprezy integracyjne w ramach PO KL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przeprowadzenie 11 szkoleń wraz z wsparciem psychologicznym.; Zorganizowanie jednej 3 dniowej imprezy integracyjnej na obszarze Mazur, 2 imprez jednodniowych wyjazdowych oraz jednej półdniowej imprezy podsumowującej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.57.00.00-0, 63.51.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zadanie nr 1 - 9 000.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100) Zadanie nr 2 - 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Dla wykonawców ubiegających się o zadanie nr 1 wymagane posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Dla wykonawców ubiegających się zadanie nr 2 wymagany wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Dla ubiegających się o zadanie nr 1 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wykazać w wskazanym okresie czasu zrealizowanie minimum 5 kompletnych projektów szkoleniowych (składających się minimum z 10 rodzajów szkoleń zawodowych) o wartości minimum 300 000 zł o czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące. Dla ubiegających się o Zadanie nr 2 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 4 imprez turystycznych w myśl ustawy o usługach turystycznych dla grupy minimum 80 osób, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wymagane jest wykazanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 25 % oferowanej ceny w danym zadaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający nie wymaga wykazania usług niewykonanych.;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.05.2013 godzina 08:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Przeprowadzenie kursów realizowanych w ramach projektu Pt. Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego w 2013 roku..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) usługi profesjonalnej konserwacji i sprzątania pomieszczeń i terenów czas trwania około 60 godz. Grupa szkoleniowa 15 osób. 2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) pracownik magazynów i hurtowni z obsługą programu komputerowego, wózków jezdniowych unoszących, naładowanych, ciągnikowych oraz podnośnikowych: prowadzonych i zdalnie sterowanych, specjalizowanych IWJO oraz wciągników i wciągarek IIW czas trwania około 160 godz. w tym część teoretyczna i praktyczna. Uzyskanie uprawnień kwalifikacyjnych na wszystkie typy wózków w tym podnośnikowych i specjalizowanych oraz uprawnienia dozoru technicznego do obsługi wciągników i wciągarek. Grupa szkoleniowa 13 osób. 3.Organiazacja i przeprowadzenie szkolenia (kursu) prawo jazdy kat. E. Czas trwania około 60 godz. w tym część teoretyczna i praktyczna. Grupa szkoleniowa 10 osób. 4.Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) prowadzenie i utrzymanie strony internetowej www czas trwania około 70 godz. Grupa szkoleniowa 12 osób. 5.Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) prowadzenie działalności gospodarczej czas trwania około 60 godz. Zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu planowania i organizacji własnej działalności gospodarczej ( m.in. pomysły na biznes, pozyskiwanie kapitału, prowadzenie własnej księgowości, spraw kadrowych, opracowanie biznesplanu, szkolenie BHP i PPOŻ dla pracodawców). Grupa szkoleniowa 12 osób. 6. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) usługi krawieckie i robótki ręczne czas trwania około 100 godz. Grupa szkoleniowa 15 osób. 7.Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) Pracownik budowlany z obsługą agregatów tynkarskich i dźwigów budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami ( Dz. U z 2000 r, Nr 122, poz.1321 z późn.zm., Dz. U z 2001 r, Nr 79,poz.849 z późn. zm.,Dz. U z 2001 r, Nr 118, poz.1263 ) Czas trwania około 120 godz. Uzyskanie uprawnień zawodowych do obsługi agregatów tynkarskich. Grupa szkoleniowa 12 osób. 8.Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) florystyczny czas trwania około 100 godz. w tym część teoretyczna i praktyczna. Zdobycie umiejętności układania kompozycji kwiatowych na różne okazje. Grupa szkoleniowa 15 osób. 9. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kursu) dzienny opiekun nad dzieckiem do lat 3 czas trwania około 160 godz. Uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania funkcji dziennego opiekuna zgodnie z Dz. U z 2011 r, Nr 35,poz.235 . Grupa szkoleniowa 10 osób 10.Organizacja i przeprowadzenie terapii psychospołecznej w podziale na grupy problematyczne: problemy wychowawczo-opiekuńcze, uzależnienia, przemoc, nieporadność życiowa, dysfunkcje, czas trwania około 100 godzin (po 20 godzin dla jednej grupy). Grupa szkoleniowa 114 osób z podziałem na grupy. 11.Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (kurs) Wsparcie psychologiczne w podziale na grupy; doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, samoocena i poczucie własnej wartości, czas trwania 50 godz. każda grupa. Grupa szkoleniowa 114 osób z podziałem na grupy. Przedmiot zamówienia obejmuje również: Zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich, książeczek zdrowia niezbędnych do nabycia uprawnień przez uczestników i uczestniczki szkoleń. Ubezpieczenie uczestników i uczestniczek szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenie i ze szkolenia. Przeprowadzenie i załatwienie formalności związanych z egzaminem, wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia i zdobytych kwalifikacjach. Zapewnienie uczestnikom i uczestniczką szkolenia bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Oznakowanie materiałów szkoleniowych , prezentacji multimedialnych i sal wykładowych poprzez umieszczenie logo typów unijnych projektu, materiałów promujących , które Zamawiający wcześniej dostarczy. Zapewnienie uczestnikom i uczestniczką szkolenia wyżywienia: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć oraz serwis kawowy (kawa, herbata, suche ciastka), woda mineralna w przerwach. Zwrot dojeżdżającym uczestnikom i uczestniczką na szkolenie kosztów dojazdu, (dojazd dla uczestników z terenu powiatu wyceniany po kosztach przejazdu transportem publicznym). Zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podniesieniu jakości szkolenia. Dwukrotnie podczas realizacji szkoleń przeprowadzona zostanie ankieta wśród uczestników i uczestniczek szkoleń, której wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Przeprowadzenie zajęć w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Prowadzenie podczas szkoleń dziennika zajęć oraz listy obecności uczestników i uczestniczek szkolenia. Przeprowadzenie 11 szkoleń wraz z wsparciem psychologicznym..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.57.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 29.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez integracyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych w ramach działań środowiskowych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. Wystarczy chcieć- aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego współfinansowanego ze środków EFS oraz kulturalno - edukacyjno - integracyjnych dla uczestników i uczestniczek szkoleń. W cenę imprezy należy wpisać takie koszty jak: ubezpieczenie, transport z Turku do miejsca realizacji imprez i powrót, wyżywienie, nocleg, wynajem pomieszczeń, bilety wstępu, pilota, przewodnika, koszty parkingu, program imprezy turystyczno- kulturalnej poszerzony o warsztaty integracyjne w celu poprawy samooceny i wiary w swoje możliwości oraz poprawa kontaktów interpersonalnych. Zamówienie obejmuje organizacje 2 wyjazdów integracyjnych w okresie od sierpnia do listopada 2013 roku dla 114 uczestników i uczestniczek (dorośli) projektu w tym: a) jedna impreza 3-dniowa w rejonie mazur (transport autokarami wyposażonym w toaletę, cofe-bar, klimatyzację, system audio - wideo, opieka pilota - 1 osoba na 1 autokar, opieka przewodnika - 1 osoba na 1 autokar, ubezpieczenie NW, zakwaterowanie w jednym obiekcie przez cały czas trwania imprezy, pokoje dwu osobowe z łazienką i TV-sat, zaplecze rekreacyjne, miejsce na ognisko lub grilla, salę konferencyjną w celu prowadzenia warsztatów integracyjnych, salę gimnastyczną lub siłownię, połowa pokoi z wyjściem na balkon lub taras, wyżywienie wyłącznie w stołówce lub restauracji znajdującej się na terenie ośrodka : 2 śniadania w formie stołu szwedzkiego, 1 obiad dwudaniowy serwowany, 2 obiadokolacje dwudaniowe serwowane. Prowiant na ognisko-kiełbaski, pieczywo, dodatki np. herbata, napoje. wieczorek taneczno-integracyjny przy muzyce mechanicznej, zapewniona w każdym dniu imprezy wycieczka z przewodnikiem) b) dwa jednodniowe wyjazdy dla 50 uczestników z 70 dziećmi do Torunia i Chocza w okresie lipiec - październik 2013 roku. Wiek dzieci od 1 roku do 19 lat. (transport autokarami wyposażonym w toaletę, cofe-bar, klimatyzację, system audio - wideo, opieka pilota, 1 osoba na 1 autokar, opieka przewodnika - 1 osoba na 1 autokar czas zwiedzania z przewodnikiem około 4 godz., wyżywienie: obiad dwudaniowy + zestaw surówek, woda mineralna lub napój, ubezpieczenie NW, bilety wstępu i opłaty parkingowe) c) jedna półdniowa (popołudniowo-wieczorna) podsumowująca realizację projektu w 2013 roku zrealizowana w II połowie listopada na terenie powiatu tureckiego. Wyżywienie: uroczysta kolacja, gorące mięso na półmiskach min. 3 rodzaje, frytki lub zapiekana ziemniaki, 2 rodzaje surówki, żurek lub zupa gularzowa+ pieczywo, deser, napoje, kawa herbata, owoce, zimne zakąski - 2 rodzaje sałatek, wędlina, masło, pieczywo, półmisek serów, ryba w galarecie. Zabawa taneczna, gry i zabawy przy muzyce na sali konferencyjnej. Zorganizowanie jednej 3 dniowej imprezy integracyjnej na obszarze mazur, 2 imprez jednodniowych wyjazdowych oraz jednej półdniowej imprezy podsumowującej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):63.51.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Turecka 16

62-709 Malanów

 

Pismo: GOPS.POKL.221.3.2013.AM/5                                              Malanów dnia: 2013-06-20

 P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Szkolenia i imprezy integracyjne w ramach PO KL

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz

na: Przeprowadzenie kursów realizowanych w ramach projektu Pt. Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego w 2013 roku.

za cenę 329 530.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

Biuro Turystyczno Handlowe "ALICJA" Michalina Piwowar, Kolska Szosa 3

62-700 Turek

na: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez integracyjnych za cenę 133 680.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena

Ilość punktów w kryterium cena

1 - Przeprowadzenie kursów realizowanych w ramach projektu Pt. Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego w 2013 roku.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Skalmierzycka 2a

62-800 Kalisz

329 530,00 zł

  100,00

1 - Przeprowadzenie kursów realizowanych w ramach projektu Pt. Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego w 2013 roku.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

382 801,00 zł

  86,08

2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez integracyjnych

Biuro Turystyczno Handlowe "ALICJA" Michalina Piwowar

Kolska Szosa 3

62-700 Turek

133 680,00 zł

  100,00

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej oferty.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych