Sprawozdanie Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r.