Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy w Malanowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. 


WÓJT GMINY MALANÓW

Ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na wsparcie realizacji w 2011 r. zadania pożytku publicznego.


I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1) Kultura poprzez:

a) organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim promujących kulturę, sztukę i tradycję Gminy Malanów.
Wysokość środków przeznaczonych na realizacje w/w zadań – 20.000,00 zł.
Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009 r. i 2010r. – na realizacje tego samego zadania udzielono dotacji – w kwocie 15 000,00zł w 2009 roku i w kwocie 20 000,00 zł w 2010 roku.
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) Organizowanie szkoleń oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo z terenu Gminy Malanów.
b) Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim mających istotne znaczenie dla sportu i promocji Gminy Malanów.
Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania – 14.000,00zł
Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009 r. i 2010 r. – na realizacje tego samego zadania udzielono dotacji – w kwocie 60 000,00 zł w 2009 roku i w kwocie 14 000,00 zł w 2010 roku.
3) Pomoc rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 7.000,00 zł
Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009 r. i 2010r. – na realizacje tego samego zadania udzielono dotacji – w kwocie 6.100,00 zł w 2009 roku, natomiast w 2010 roku nie udzielono dotacji na realizacje tych zadań.
II. Zasady i kryteria przyznawania dotacji
1. W celach doradczych Wójt powołuje w drodze zarządzenia komisje konkursową i określa regulamin pracy. Komisja konkursowa dokonuje oceny pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.
3. Konkurs jest przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane do 31 grudnia 2011 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
IV. Termin składania ofert
1. Oferta winna być złożona w terminie do dnia 22 lutego 2011 r. do godz.15:30, na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
Z dotacji można pokryć koszty bezpośrednio związane z realizację zadania, a także koszty pośrednio związane z realizacja zadania w części przypadającej na realizowane zadania tj.: wynagrodzenie płacone w celu realizacji zadania, koszty wyżywienia, koszty delegacji i przejazdów niezbędnych do realizacji zadania, koszty realizacji zadania wynikające ze specyfikacji realizowanego przedsięwzięcia (np. zakup materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, rzeczowych nagród konkursowych, biletów wstępu itp.), zakup usług (wynajem lokalu, utrzymanie czystości, media- tylko w części dotyczącej realizacji zadania), koszty promocji i reklamy ( np. druk plakatów, informatorów,).
Wynagradzanie członków organizacji możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności związanych z realizacją zadnia publicznego określonego w złożonej ofercie oraz w umowie. Wynagrodzenie członków organizacji w związku realizacją zadania nie może przekroczyć 20% udzielonej dotacji. Ze środków otrzymanych z dotacji można koszty usługi księgowej, której koszt nie może przekroczyć 5% otrzymanej dotacji.
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
3. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) sprawozdanie merytoryczne z działalności za poprzedni rok,
3) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (bilans), informacja dodatkowa,
4) statut,
5) aktualną listę członków,
6) oświadczenie, że organizacja nie została pozbawiona prawa do otrzymywania dotacji przez okres 3 lat za wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać w pozostałych.
V. Termin wyboru ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lutego 2011 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie. W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Malanów powołuje komisję konkursową. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji dla wyłonionych w konkursie oferentów podejmuje Wójt Gminy Malanów w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy komisji. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia prac komisji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malanów, na stronie www.malanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.
VI. Postanowienia końcowe
1.Wójt Gminy Malanów zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami winna być wypełniona w sposób czytelny, poprawny i kompletny.
3.Oferty złożone na innych drukach niż wymagane, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.
4.Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Malanowie-pani Marzena Kornacka pod nr tel. (063)288-30-83 wew. 41