Budowa czterech placów zabaw w ramach Radosnej Szkoły Numer ogłoszenia w BZP: 61269 – 2013
Data zamieszczenia w BZP: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.malanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.2 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa czterech placów zabaw w ramach Radosnej Szkoły.
II.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa czterech placów zabaw..
II.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 45.23.32.62-3, 45.23.62.10-5.
II.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.8 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1 WADIUM Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100)
III.2 ZALICZKI
III.3.1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymaga się wykazanie doświadczenia w budowie co najmniej 4 placów zabaw o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 złotych każdy, na nawierzchni poliuretanowej w przeciągu ostatnich 5 lat.
III.3.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 200 000,00 złotych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Roboty w zakresie montażu zestawów placów zabaw (urządzeń zabawkowych) oraz robót konstrukcyjnych polegających na budowie nawierzchni poliuretanowej.;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wzór oferty na roboty budowlane;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIAZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony.
 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi: -przyczynę zależną od Zamawiającego bądź też od organów administracji -termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, -działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, -wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, -warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, Zamawiający może żądać zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: -opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, -innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które
nie odpowiada Wykonawca, -wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Uzasadnieniem do zmian umowy może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów oraz zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Okres wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres trwania przerwy lub przestoju.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Malanów,
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.05.2013 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 Punkt obsługi interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

Pismo: RIR.271.6.2013.RK/14                                                            Malanów dnia: 2013-07-04

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:Budowa czterech placów zabaw w ramach Radosnej Szkoły

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

J&S WAWRZYNIAK, ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

na: Budowa czterech placów zabaw w ramach Radosnej Szkoły za cenę 449 620.55 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Ilość punktów w kryterium cena (koszt)

1

J&S WAWRZYNIAK, ul. Przybrzeżna 17

62-800 Kalisz

(9)

  100,00

2

PLENERBUD GRZEGORCZYK s. j.

Wiklinowa 28, 62-023 Gądki

(1)

  75,23

3

Z.R.B. INSTAL-KRAN Jarosław Zbierski

Pogodna 30, 62-571 Stare Miasto

(8)

  61,17

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

Mochnackiego 17 /6

71-172 Szczecin

Uzasadnienie prawne: Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie złożono dokumentu: Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom oraz oferta niezgodna z SIWZ z uwagi na brak kosztorysu ofertowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w punkcie 11.8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ określił sposób wynagrodzenia jako kosztorysowy zgodnie z art. 629 kodeksu cywilnego. Wykonawca w związku z powyższymi zapisami powinien załączyć kosztorys ofertowy. Brak niniejszego dokumentu powoduje odrzucenie oferty na podstawie art 89, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

2

3

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz

Sółek 5

26-300 Opoczno

Uzasadnienie prawne: Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie spełniono warunku dokumentu: Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom

Uzasadnienie faktyczne:Zamawiający przekazał załączone do oferty dokumenty, potwierdzające iż przedmiot zamówienia odpowiada normom, projektantowi uczestniczącemu w postępowaniu w charakterze biegłego. Biegły stwierdził rozbieżności pomiędzy wymiarami urządzeń zabawowych i stref bezpieczeństwa (np. huśtawka krótsza o 30 %) zawartymi w projekcie a oferowanymi przez wykonawcę oraz braki w elementach zestawów  zabawowych (np. brak ślizgu strażackiego, brak ścianki pionowej pochyłej), a nie występują elementy zastępcze.

3

4

ADS miusic & sport s. c.

Więckowskiego 98 /12

90-758 Łódź

Art. 89. ust.1 pkt 5, Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

5

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw

Grom 36

12-130 Pasym

Uzasadnienie prawne: Art. 89. ust.1 pkt 2, Oferta niezgodna z SIWZ. Brak kosztorysu ofertowego

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w punkcie 11.8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał załączenia kosztorysu ofertowego, ponadto w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ określił sposób wynagrodzenia jako kosztorysowy zgodnie z art. 629 kodeksu cywilnego. Wykonawca w związku z powyższymi zapisami winien załączyć kosztorys ofertowy.

5

6

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.

Komunalna 8

62-700 Turek

Art. 89. ust.1 pkt 5. Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

6

7

COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

Warszawska 299

43-155 Bieruń

Art. 89. ust.1 pkt 5. Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

ADS miusic & sport s. c.

Więckowskiego 98 /12

90-758 Łódź

Uzasadnienie prawne: Art. 24 ust. 2 pkt 2 Brak przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający dnia 5 czerwca 2013 roku wysłał wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą na 60 dni. jednocześnie zamawiający wyznaczył termin dostarczenia przedłużenia gwarancji wadialnej w wersji cyfrowej do dnia 7 czerwca 2013 roku a oryginału do dnia 11 czerwca 2013 roku. Wzór gwarancji w wersji cyfrowej został przez Wykonawcę dostarczony 7 czerwca 2013 roku, natomiast dokument w oryginale nie wpłynął do Zamawiającego.

2

COLOR-SPORT

Warszawska 299 

43-155 Bieruń

Uzasadnienie prawne: Art. 24 ust. 2 pkt 2 Brak przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający dnia 5 czerwca 2013 roku wysłał wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą na 60 dni. jednocześnie zamawiający wyznaczył termin dostarczenia przedłużenia gwarancji wadialnej w wersji cyfrowej do dnia 7 czerwca 2013 roku a oryginału do dnia 11 czerwca 2013 roku. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.

Komunalna 8 

62-700 Turek

Uzasadnienie prawne: Art. 24 ust. 2 pkt 2 Brak przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający dnia 5 czerwca 2013 roku wysłał wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą na 60 dni. jednocześnie zamawiający wyznaczył termin dostarczenia przedłużenia gwarancji wadialnej w wersji cyfrowej do dnia 7 czerwca 2013 roku a oryginału do dnia 11 czerwca 2013 roku.  Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.