Malanów: Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie
Numer ogłoszenia: 46029 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest plac zabaw z następujących elementów: Huśtawka ważka, Karuzela tarczowa z siedziskami, Lokomotywa z wagonem, Zestaw forteca. Zestaw forteca składa się z co najmniej następujących elementów: Wieża czworokątna x 2 szt., Pomost wiszący, Równoważnia, Pomost z osłonami, Łuk podestowo - linowy, Wejście wspinaczkowe, Drabinka, -Zjeżdżalnia x 2 szt., Ścianka linowa pajęczyna, Ścianka stalowa kratownica, Komin linowy, gra kółko i krzyżyk. Plac z poliuretanu: Nawierzchnia poliuretanowa gr. 70mm, Podbudowa betonowa gr. 10 cm, Podsypka piaskowa gr. 10 cm po zagęszczeniu, grunt rodzimy po niwelacji terenu. Remont chodnika z kostki betonowej 8 cm i 6 cm. Ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym typu 3Deuro H-1530. Długość ogrodzenia około 69 mb. Wysokość ogrodzenia z cokołem h=1,80m. Wysokość panelu 1,53 m. Zaprojektowano bramę przesuwaną o szerokości 3,5 m i furtkę stalową szerokości 1,5 m oraz dwie bramy szer.1,0m. Mała architektura tj. ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.22-4, 45.23.32.62-3, 45.23.62.10-5.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przewiduje się wadium w wysokości 4000,00 złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymaga się posiadania doświadczenia w realizacji co najmniej 3 placów zabaw na nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każdy oraz jednej roboty brukarskiej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymaga się posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 60 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi: a) przyczynę zależną od Zamawiającego bądź też od organów administracji -termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu z powodów wymienionych w ust. 2 na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności wymienionych w tym zapisie oraz jednocześnie dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i udokumentuje stosownym protokołem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego i przedłoży do zaakceptowania zamawiającemu. 3. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia robót budowlanych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania. 4. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego w § 10 wynagrodzenia. Uzasadnieniem zmian mogą być jedynie: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy lub zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, bądź też obniżenie kosztów inwestycji. 5. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodów wyżej wymienionych strony mogą ustalić nowe terminy realizacji. 6. Zamawiający może żądać zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, b) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodów wyżej wymienionych, Strony mogą ustalić nowe terminy realizacji. 8. Uzasadnieniem do zmian umowy może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów oraz zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 9. Okres wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres trwania przerwy lub przestoju.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https:licytacje.uzp.gov.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.bip.malanow.pl

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej..

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (zmiany ceny). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji i nie może być mniejsza niż 2000zł. W celu określenia zakresu robót należy skorzystać z załączników do ogłoszenia znajdujących się na stronie: www.bip.malanow.pl..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

·                   

Licytacja jednoetapowa

 

czas trwania: 24 godziny

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 05.04.2013 godzina 11:41, miejsce: Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 15 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:00.

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

16 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:00

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym po przeprowadzonej licytacji elektronicznej. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w sposób określony w § 5 projektu umowy. Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

Szczegółowe warunki umowy zawarte są w projekcie umowy opublikowanym jako załącznik do ogłoszenia o licytacji na stronie www.bip.malanow.pl

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu, osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

 

 

 

Pismo: RIR.271.4.2013.RK/7                                                           Malanów dnia: 2013-04-16

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie licytacja elektroniczna na:

Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

 Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 120 000 zł. Najniższa oferta złożona w toku licytacji elektronicznej wynosiła 246 000 zł.