Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok