Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 rok