OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa w okresie 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r. oleju napędowego.
Numer ogłoszenia w BZP: 22146 – 2013
Data zamieszczenia w BZP: 16.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Oświaty , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 288 30 83, faks 0-63 288 30 83. www.bip.malanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w okresie 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r. oleju napędowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusu szkolnego realizującego dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy MalanówŚrednie zużycie oleju napędowego w miesiącach nauki szkolnej wynosi ok. 1.200 l na miesiąc średnia ilość litrów w okresie objętym zamówieniem - ok. 10.000 l. Tankowanie - średnio raz w tygodniu zbiornika paliwa w ilości ok. 300 l - 350 l, dowóz paliwa do siedziby Zamawiającego, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów - średnio raz w tygodniu, na wezwanie Zamawiającego, ok. 300 l - 350 l - wg potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną w każdy ostatni dzień miesiąca za paliwo wydane w miesiącu na podstawie dokumentów WZ lub równoważnych, w oparciu o ceny jednostkowe producenta obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanej marży. Sposób wyboru dokumentów potwierdzających pobór paliwa przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w ciągu miesiąca podlega uzgodnieniu przed podpisaniem umowy. Należność za wykonane przejazdy będzie przekazywana na konto Wykonawcy na zasadach określonych w umowie po przedłożeniu faktury VAT.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: Do 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM: Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie: Wymaga się zrealizowania w ciągu ostatnich 3 lat min. jednej dostawy na kwotę min. 50 000 - na podstawie indywidualnej umowy z odbiorcą.
III.3.3) Potencjał techniczny: Zamawiający nie określa warunku potencjału technicznego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa warunku potencjału kadrowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wymagane posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 20 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 70
• 2 - Odległość od siedziby Zamawiającego - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Oświaty, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 08:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Malanowie, ulica Turecka 16, 62-709 Malanów, pokój nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

GZOO.ZP.271.1.2013       Malanów, 2013-02-01

 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GZOO.ZP.271.1.2013. Nazwa zadania: Dostawa oleju napędowego do autobusu realizującego dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Malanów w okresie 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Do terminy składania ofert do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu..

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).