Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 19 grudnia  2012r. o godzinie 9:30 w Szklanej Sali przy Sali Sportowej w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2013 – 2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice-Zygmuntówek.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za wynajem Sali sportowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na lata 2013-2017.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012 – 2027.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wnioski, informacje, zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

                                                                                 Przwodniczący Rady Gminy

                                                                                  /-/ Ireneusz Augustyniak