Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIV  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 29 listopada  2012r. o godzinie 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Malanowie w 2012 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012 – 2027.
 14. Informacja nt. działalności służby zdrowia w Gminie Malanów.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wnioski, informacje, zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

 

                                                                                   Przwodniczący Rady Gminy

                                                                                    /-/ Ireneusz Augustyniak