Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIII  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 30 października  2012r. o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6.  Dyskusja nt. bieżących spraw Powiatu Tureckiego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Malanów w roku szkolnym 2011/2012.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów. (miejscowość Celestyny)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów. (miejscowość Grąbków)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla  miejscowości  Kotwasice.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji na terenie Gminy Malanów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 13. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wnioski, informacje, zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

                                                                                       Przwodniczący Rady Gminy

                                                                                        /-/ Ireneusz Augustyniak