Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Malanów

ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów w 2012 roku.

I. Rodzaj zadania:

Rozwój sportu na terenie Gminy Malanów w 2012 roku.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

30.200,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.      Dotację na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby sportowe z terenu Gminy Malanów, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

2.       Dotację na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby sportowe, które spełnią w szczególności warunki:

a.       klub sportowy mieści się oraz prowadzi działalność na terenie Gminy Malanów,

b.      klub sportowy posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, uprawniającą do uczestnictwa we spółzawodnictwie sportowym,

c.       trenerzy i instruktorzy posiadają licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu,

d.      klub sportowy posiada finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 5% na realizację zadania na rzecz rozwoju sportu kwalifikowanego.

3.      Dotacje na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą być przeznaczone na koszty bezpośrednio związane z:

a.       szkoleniem i udziałem we współzawodnictwie sportowym,

b.      organizacją zgrupowań sportowych mających istotne znaczenie dla szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym.

4.      Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:

a.       ekwiwalentów pieniężnych dla zawodników, działaczy klubu sportowego,

b.      transferu zawodników z innych klubów sportowych,

c.       zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na zawodnika, klub sportowy,

d.      zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów,

e.       pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

f.        działalności gospodarczej klubu sportowego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.      Zadanie winno być zrealizowane do dnia 31.12.2012 roku.

2.       Zadanie winno być organizowane i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.

3.      Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością oraz obowiązującymi standardami określonej dyscypliny sportu.

4.      Szczegółowe warunki wykonania zadania określa umowa, sporządzona zgodnie z art. 221 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009r. Nr 157,poz.1240)


V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów” do dnia 22 sierpnia 2012r., w Punkcie Informacji Urzędu Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów lub nadesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Malanowie).
 2. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/307/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010r.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. aktualny statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
  4. kserokopie licencji lub innego dokumentu uprawniającego klub do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  5.  kserokopie licencji lub innego dokumentu uprawniającego trenera do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu,
  6. wykaz osiągnięć sportowych klubu z uwzględnieniem nazwy i terminu zawodów, ich zasięgu oraz zajętego miejsca przez klub,
  7. oświadczenie, że oferent nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

                              1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 sierpnia 2012r.

                              2.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy w Malanowie oraz na stronie internetowej www.bip.malanow.pl (w dziale: komunikaty).

                              3.Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.

                              4.Komisja ds. oceny ofert dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:

a.       zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)

b.      zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

c.       liczba odbiorców projektu,

d.      doświadczenie podmiotu (osiągnięcia sportowe klubu, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),

e.       wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową.

                              5.Komisja ds. oceny ofert przedstawia Wójtowi Gminy Malanów listę wybranych ofert i propozycję wysokości dotacji.

                              6.Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Wójta Gminy Malanów.


 Informacje dodatkowe:

        1.Wójt Gminy Malanów zastrzega możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, o których mowa w pkt II.

        2.Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

        3. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu i harmonogramu zadania.

                  4.Wzór oferty na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów i wzór sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej: www.bip.malanow.pl oraz w Urzędzie Gminy Malanów (pokój nr 1).

                  5.Wójt Gminy Malanów  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki

Zarządzenie nr 106/Z/2012 Wójta Gminy Malanów z dnia 1.08.2012r. w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów w 2012 roku. (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marzena Kornacka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marzena Kornacka
Data wprowadzenia:2012-08-01 15:18:38
Opublikował:Marzena Kornacka
Data publikacji:2012-08-01 15:18:54
Ostatnia zmiana:2012-08-02 09:02:16
Ilość wyświetleń:1414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij