Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malanów za 2011 rok