o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Feliksów