Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIX Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  26 czerwca 2012r. o godzinie 1000 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.Przyjęcie interpelacji.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok:
a)odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za 2011 rok.
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok.
c)odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2011 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2011 rok.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
10.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
11.Wnioski, informacje, zapytania.
12.Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy Malanów
                                                                   /-/ Ireneusz Augustyniak