ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu pt. „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2


1. Nazwa i adres Pracodawcy:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Malanowie
Ul. Turecka 16
62-709 Malanów
2. Opis stanowiska:
 wyłoniona w wyniku rekrutacji osoba zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty ds. realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”
 w wymiarze pół etatu (praca codziennie w godzinach od 7.30-11.30 lub 11.30-15.30)
 okres zatrudnienie od 2.01.2012 do 31.12.2013
 zatrudnienie na podstawie przepisów kodeksu pracy
 miejsce pracy Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
3. Wymagane kwalifikacje dla pracownika:
Pracownik musi spełniać następujące wymogi:
 posiadać wykształcenie wyższe magisterskie
 co najmniej 5 letni staż zawodowy, w tym co najmniej 3–letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 posiadać doświadczenie w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach POKL zarówno w zakresie pozyskiwania środków jak i realizacji projektów (doświadczenie w zakresie realizacji min. 1 projektu POKL)
 mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
 posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Mile widziane:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne w kierunkach związanych z UE lub zarządzaniem projektami
 praca na różnych stanowiskach w projektach finansowanych z PO KL
 doświadczenie w projektach współfinansowanych ze środków UE zarówno w zakresie pozyskiwania środków jak i realizacji projektów w obszarze oświaty
 dodatkowe doświadczenie, wiedza i umiejętności poświadczone odbytymi szkoleniami w zakresie pozyskiwania środków w ramach UE i realizacji projektów
 znajomość przepisów oświatowych, przepisów z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej
 doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej związanej z oświatą .
4. Kontakt w sprawie ogłoszenia:
Pani Katarzyna Gorgolewska – Erkiet, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, tel. 632883083, wew. 30, email:gzoo@malanow.pl
5. Sposób przygotowania oferty:
Zainteresowane osoby powinny złożyć ofertę w formie następujących dokumentów:
 Życiorysu Zawodowego w formacie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Życiorys Zawodowy powinien posiadać datę sporządzenia i powinien być podpisany czytelnie przez oferenta.
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Życiorys Zawodowy powinien być przesłany na załączonym wzorze za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczony osobiście na adres:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, pokój nr 2, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu”
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.12.2011r. Najkorzystniejsze oferty zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Wynik naboru i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 30.12.2011 r. na stronie internetowej pod adresem: www.malanow.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert pracodawca może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Opis sposobu oceny ofert:
Wybrana zostanie oferta osoby, która spełnia następujące wymogi:
 posiada wykształcenie wyższe magisterskie
 co najmniej 5 letni staż zawodowy, w tym co najmniej 3–letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 doświadczenie w pracy w min. 1 projekcie finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
W przypadku dużej liczby ofert decydujące znaczenie będzie miała ocena kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki:
1. Wzór Życiorysu Zawodowego.