ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń projektu pt. „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Malanowie
Ul. Turecka 16
62-709 Malanów
2. Opis przedmiotu zapytania/zaproszenia do składania ofert:
 wyłoniona w wyniku zaproszenia do składania ofert osoba/osoba fizyczna będzie wykonywała usługę/usługę zlecenie rozliczeń finansowych w projekcie pn. „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”
 w wymiarze min. 24 godzin kwartalnie
 okres wykonywania usługi/zlecenia od 2.01.2012 do 31.12.2013
 Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom; jeżeli oferent będzie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczna jest osobista realizacja umowy przez osobę prowadzącą przedmiotową działalność gospodarczą
3. Wymagane kwalifikacje dla oferenta:
a. Oferent musi spełniać następujące wymogi:
 posiadać wykształcenie wyższe magisterskie;
 posiadać co najmniej 5 letni staż zawodowy;
 posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE w tym doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych projektów w ramach POKL
b. Mile widziane:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne
 praca na różnych stanowiskach związanych z rozliczaniem finansowym w projektach finansowanych z PO KL
 dodatkowe doświadczenie, wiedza i umiejętności poświadczone odbytymi szkoleniami w zakresie rozliczania projektów w ramach UE w tym POKL
4. Kontakt w sprawie ogłoszenia:
Pani Katarzyna Gorgolewska – Erkiet, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, tel. 632883083, wew. 30, email:gzoo@malanow.pl
5. Sposób przygotowania oferty:
Zainteresowane osoby powinny złożyć ofertę w formie następujących dokumentów:
 ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 – doświadczenie zawodowego do Zaproszenia. Wypełnione załączniki muszą posiadać datę sporządzenia i muszą być podpisane czytelnie przez oferenta.
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Dokumenty opisane w punkcie 5 powinny być przesłane na załączonym wzorze za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczony osobiście na adres:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, pokój nr 2, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń projektu” do dnia 28.12.2011 r. do godziny 14.00
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.12.2011r. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 30.12.2011 r. na stronie internetowej pod adresem: www.malanow.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Opis sposobu oceny ofert:
Wybrana zostanie oferta osoby, która spełnia wymóg najniższej ceny przy jednoczesnym spełnieniu minimalnych wymagań określonych w punkcie 3a:
W przypadku złożenia kilku ofert spełniających powyższe wymogi dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z oferentami.

Załączniki:
1. wzór oferty
2. doświadczenie zawodowe.