Zarządzenie 84/Z/2008
Wójta Gminy Malanów
z dnia 4 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Malanów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego i zatwierdzenia regulaminu postępowania komisji konkursowej.