Zarządzenie nr 186/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Malanów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) w 2009r.

Pełna treść do pobrania poniżej.