RG XXXIII/2009                            Malanów, dnia 17.11.2009r.  

          Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu   25.11.2009r. o godzinie 1600  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji.
6. Wręczenie stypendiów Towarzystwa Samorządowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy  Stawiszyńskiej w Malanowie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/171/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę traktu pieszo-jezdnego w Malanowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/172/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Wiatracznej w Malanowie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr  XXXI/207/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziadowice-Folwark.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Feliksów.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żdżenice.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
22. Dyskusja nt. problemów służby zdrowia w Gminie Malanów.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
24. Wnioski, informacje, zapytania.
25. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.


Podstawa zwolnienia:
art.25 ust.3 ustawy z dnia 08.03.1990r.
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.