RG XXXIV/2009                                   Malanów, dnia 14.12.2009r.  

                                                                                        
                        
                                                                                                 
                                                                                       
                                                                                                                  

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu   29.12.2009r. o godzinie 1000  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji.
6. Spotkanie z Senatorem RP Ireneuszem Niewiarowskim.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia  Uchwały Nr XXV/172/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Wiatracznej w Malanowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybów wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Malanów.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Malanowie pomieszczeń biurowych w nieruchomości zabudowanej, budynków świetlic wiejskich oraz boiska piłkarskiego położonego na terenie Gminy Malanów.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
14. Wnioski, informacje, zapytania.
15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

 

Podstawa zwolnienia:
art.25 ust.3 ustawy z dnia 08.03.1990r.
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.