RG XXXV/2010                                    Malanów, dnia 26.01.2010r.  

              Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu   05.02.2010r. o godzinie 1600  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Przyjęcie interpelacji.

6.      Wręczenie stypendiów sportowych.

7.      Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2009 rok.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2010 rok.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.

11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Malanów.

16.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.

17.  Wnioski, informacje, zapytania.

18.  Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Ireneusz Augustyniak

 

Podstawa zwolnienia:

art.25 ust.3 ustawy z dnia 08.03.1990r.

o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.