RG XXXVI/2010                                    Malanów, dnia 19.02.2010r.  

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu   02.03.2010r. o godzinie 1600  w Restauracji  DOMAL w Malanowie. ( stacja CPN)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji.
6. Wręczenie stypendiów naukowych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Malanów na lata 2010 – 2013”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
15. Wnioski, informacje, zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.


              Przewodniczacy Rady Gminy Malanów
                   /-/ Ireneusz Augustyniak
Podstawa zwolnienia:
art.25 ust.3 ustawy z dnia 08.03.1990r.
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.