Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu   28 kwietnia 2011r. o godzinie 10:00  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2010 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2010 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Malanowie za 2010 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2010 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Feliksów.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy – sołectwach Gminy Malanów.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
21. Wnioski, informacje, zapytania.
22. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Malanów
/-/ Ireneusz Augustyniak