Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  03 czerwca 2011r. o godzinie 1600  
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewid. Dziadowice do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wnioski, informacje, zapytania.
 12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

                                           Przewodniczący Rady Gminy Malanów
                                                     /-/ Ireneusz Augustyniak