Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  21 czerwca 2011r. o godzinie 1600  w Świetlicy Wiejskiej w Kotwasicach

<>

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Kawęczyn do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Turek do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Ceków - Kolonia do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy i Miasta Tuliszków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/218/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2009 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/303/2010 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wnioski, informacje, zapytania.
 19. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

         Przewodniczący Rady Gminy Malanów
                     /-/ Ireneusz Augustyniak