Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2011r. o godzinie 900  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012 – 2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w jednostce pomocniczej gminy – Sołectwa Miłaczew.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wnioski, informacje, zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

                                                  Przewodniczący Rady Gminy Malanów

                                                           /-/ Ireneusz Augustyniak