Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  1 lutego 2012r.
o godzinie 1600  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja przedstawiciela Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nt. modernizacji drogi wojewódzkiej.
 7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012 – 2027.
 15. Informacja nt. uruchomienia Lecznicy dla Zwierząt w Malanowie.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wnioski, informacje, zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Malanów

                                                                     /-/ Ireneusz Augustyniak