Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  22 marca 2012r. o godzinie 1600  w Świetlicy Wiejskiej w Grąbkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia i przystąpienia sołectw gminy Malanów do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
 8. Wręczenie stypendiów naukowych i sportowych.
 9. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. dopłat bezpośrednich w Gminie Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Feliksów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów Alkoholowych  na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2012 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz nadania statutu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wnioski, informacje, zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Malanów

/-/ Ireneusz Augustyniak