Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu  17 maja 2012r. o godzinie 1600 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku w Gminie Malanów.
 7. Prezentacja i analiza badań przeprowadzonych w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin podregionu konińskiego” realizowanego przez PWSZ w Koninie i Radio Konin.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2011 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w 2011 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Malanowie za 2011 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Malanowie za 2011 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2011 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2011 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rachowa.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czachulec Stary.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice w rejonie drogi Kotwasice-Żdżenice.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012 – 2027.
 24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wnioski, informacje, zapytania.
 26. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Malanów

/-/ Ireneusz Augustyniak